آفر ویژه استانبول 5 روز

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : تابان-زاگرس
تاریخ شروع : 17 اسفند 1396
تاریخ پایان : 20 اسفند 1396
تهران تاریخ شروع : 17 اسفند 1396
استانبول تاریخ پایان : 20 اسفند 1396
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
Plazzo Donizetti
صبحانه 4 شب 1.090.000 1.090.000 560.000 270.000 بیشتر
Surmeli
صبحانه 4 شب 1.100.000 1.100.000 560.000 270.000 بیشتر
Grand Cevahir
صبحانه 4 شب 1.100.000 1.100.000 560.000 270.000 بیشتر
Point Hotel Barbaros
صبحانه 4 شب 1.160.000 1.160.000 560.000 270.000 بیشتر
Dedeman
صبحانه 4 شب 1.180.000 1.180.000 560.000 270.000 بیشتر
Mercure Bosphorus
صبحانه 4 شب 1.280.000 1.280.000 560.000 270.000 بیشتر
Hilton Bomonti
صبحانه 4 شب 1.310.000 1.310.000 560.000 270.000 بیشتر
The Elysium
صبحانه 4 شب 1.360.000 1.360.000 560.000 270.000 بیشتر
Elite World
صبحانه 4 شب 1.460.000 1.460.000 560.000 270.000 بیشتر
Matiat Hotel
صبحانه 4 شب 780.000 780.000 560.000 270.000 بیشتر
White Monarch
صبحانه 4 شب 800.000 800.000 560.000 270.000 بیشتر
All Season
صبحانه 4 شب 820.000 820.000 560.000 270.000 بیشتر
Laleli Gonen
صبحانه 4 شب 820.000 820.000 560.000 270.000 بیشتر
Budo
صبحانه 4 شب 910.000 910.000 560.000 270.000 بیشتر
Grand Washington
صبحانه 4 شب 960.000 960.000 560.000 270.000 بیشتر
Grand Halic
صبحانه 4 شب 960.000 960.000 560.000 270.000 بیشتر
Crystal
صبحانه 4 شب 1.060.000 1.060.000 560.000 270.000 بیشتر
Ibis Taksim
صبحانه 4 شب 1.060.000 1.060.000 560.000 270.000 بیشتر
Naz City
صبحانه 4 شب 1.100.000 1.100.000 560.000 270.000 بیشتر
Golden Age
صبحانه 4 شب 1.100.000 1.100.000 560.000 270.000 بیشتر
Metropolitan Taksim
صبحانه 4 شب 1.100.000 1.100.000 560.000 270.000 بیشتر
Mosaic Hotel
صبحانه 4 شب 1.100.000 1.100.000 560.000 270.000 بیشتر
lares park
صبحانه 4 شب 1.170.000 1.170.000 560.000 270.000 بیشتر
Richmond Beyoglu
صبحانه 4 شب 1.170.000 1.170.000 560.000 270.000 بیشتر
Taksim Gonen
صبحانه 4 شب 1.270.000 1.270.000 560.000 270.000 بیشتر
Titanic City
صبحانه 4 شب 1.330.000 1.330.000 560.000 270.000 بیشتر
grand milan
صبحانه 4 شب 670.000 670.000 560.000 270.000 بیشتر
topkapi
صبحانه 4 شب 710.000 710.000 560.000 270.000 بیشتر
Kaya hotel
صبحانه 4 شب 720.000 720.000 560.000 270.000 بیشتر
نام هتل grand milanخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 670.000
جزئیات بیشتر
نام هتل topkapiخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 710.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 710.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Kaya hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Matiat Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 780.000
جزئیات بیشتر
نام هتل White Monarchخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل All Seasonخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Laleli Gonenخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Budoخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 910.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Washingtonخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Halicخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Crystalخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.060.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.060.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Ibis Taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.060.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.060.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Naz Cityخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Golden Ageخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Metropolitan Taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Mosaic Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل lares parkخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Richmond Beyogluخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Taksim Gonenخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.270.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.270.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Titanic Cityخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Plazzo Donizettiخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Surmeliخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Cevahirخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Point Hotel Barbarosخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.160.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.160.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Dedemanخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.180.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.180.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Mercure Bosphorusخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.280.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.280.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Hilton Bomontiخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.310.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.310.000
جزئیات بیشتر
نام هتل The Elysiumخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.360.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.360.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Elite Worldخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.460.000
جزئیات بیشتر
مدارک
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم حبیبی 1
خانم حبیبی
آقای موسوی
توضیحات
آفر ویژه و لحظه آخری تور استانبول چهار شب و پنج روز
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.